Sinh học 8 - Chương 3 Bài 15, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 15: ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU

I. ĐÔNG MÁU

II. CÁC NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU

1. Các nhóm máu ở người

2. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Sinh học 8, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:
  CHƯƠNG 11:

Bài

01 - 02 - 03‎ - 04‎ - 05 - 06

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.