Sinh học 8 - Chương 9 Bài 50, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 50: VỆ SINH MẮT

I. CÁC TẬT CỦA MẮT

1. Cận thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần

2. Viễn thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa (trái với cận thị)

II. BỆNH VỀ MẮT

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Sinh học 8, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:
  CHƯƠNG 11:

Bài

01 - 02 - 03‎ - 04‎ - 05 - 06

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.