Hóa học 10, Chương 2 Bài 9, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 9: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

I. TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM

1. Sự biến đổi tính chất trong một chu kì

2. Sự biến đổi tính chất trong một nhóm A

3. Độ âm điện

a) Khái niệm

b) Bảng độ âm điện

II. HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

III. OXIT VÀ HIĐROXIT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

IV. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: bt6= CHƯƠNG 6: bt7= CHƯƠNG 7: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - ĐT01 - 05 - 06
tab2=

Bài

07 - 08 - 09 - 10 - 11
tab3=

Bài

12 - 13 - ĐT03 - 14 - 15 - 16
tab4=

Bài

[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 17, NXBGD‎|17] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 18, NXBGD‎|18] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 19, NXBGD‎|19] - D9T04 - [[[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 20, NXBGD‎|20]
tab5=

Bài

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - ĐT05 - 26 - 27 - 28 - [Hóa học 10, Chương 5 Bài đọc thêm (tt), NXBGD‎|ĐT05]]
tab6=

Bài

29 - ĐT06 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
tab7=

Bài

36 - 37 - 38 - ĐT07 - 39
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.