Hóa học 10, Chương 3 Bài 13, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 13: LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Liên kết cộng hóa trị hình thành giữa các nguyên tử giống nhau.Sự hình thành đơn chất

a) Sự hình thành phân tử hiđro (H_{{2}})

b) Sự hình thành phân tử nitơ ( N_{{2}})

2. Liên kết giữa các nguyên tử khác nhau. Sự hình thành hợp chất

a) Sự hình thành hợp chất hiđro clorua (HCl)

b) Sự hình thành phân tử khí cacbon đioxit (CO_{{2}} (có cấu tạo thẳng)

3. Tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị

II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾ HÓA HỌC

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực và liên kết ion

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học


{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: bt6= CHƯƠNG 6: bt7= CHƯƠNG 7: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - ĐT01 - 05 - 06
tab2=

Bài

07 - 08 - 09 - 10 - 11
tab3=

Bài

12 - 13 - ĐT03 - 14 - 15 - 16
tab4=

Bài

[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 17, NXBGD‎|17] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 18, NXBGD‎|18] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 19, NXBGD‎|19] - D9T04 - [[[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 20, NXBGD‎|20]
tab5=

Bài

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - ĐT05 - 26 - 27 - 28 - [Hóa học 10, Chương 5 Bài đọc thêm (tt), NXBGD‎|ĐT05]]
tab6=

Bài

29 - ĐT06 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
tab7=

Bài

36 - 37 - 38 - ĐT07 - 39
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.