Hóa học 10, Chương 5 Bài 25, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 25: FLO - BROM - IOT

I. FLO

1. Tính chất vật lì và trạng thái tự nhiên

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng

4. Sản xuất flo trong công nghiệp

II. BROM

1. Tính chất vật lì và trạng thái tự nhiên

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng

4. Sản xuất brom trong công nghiệp

III. IOT

1. Tính chất vật lì và trạng thái tự nhiên

2. Tính chất hóa học

3. Ứng dụng

4. Sản xuất iot trong công nghiệp


{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: bt6= CHƯƠNG 6: bt7= CHƯƠNG 7: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - ĐT01 - 05 - 06
tab2=

Bài

07 - 08 - 09 - 10 - 11
tab3=

Bài

12 - 13 - ĐT03 - 14 - 15 - 16
tab4=

Bài

[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 17, NXBGD‎|17] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 18, NXBGD‎|18] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 19, NXBGD‎|19] - D9T04 - [[[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 20, NXBGD‎|20]
tab5=

Bài

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - ĐT05 - 26 - 27 - 28 - [Hóa học 10, Chương 5 Bài đọc thêm (tt), NXBGD‎|ĐT05]]
tab6=

Bài

29 - ĐT06 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
tab7=

Bài

36 - 37 - 38 - ĐT07 - 39
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.