Hóa học 10, Chương 3 Bài đọc thêm, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI ĐỌC THÊM:

BÀI 1. SỰ XEN PHỦ CỦA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ. SỰ LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ

I. SỰ XEN PHỦ CỦA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ

II. SỰ LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ

BÀI 2: SỰ TẠO THÀNH PHÂN TỬ H_{{2}}O, NH_{{3}}

I. PHÂN TỬ NƯỚC (H_{{2}}O)

II. PHÂN TỬ AMONIAC (NH_{{3}})

{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: bt6= CHƯƠNG 6: bt7= CHƯƠNG 7: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - ĐT01 - 05 - 06
tab2=

Bài

07 - 08 - 09 - 10 - 11
tab3=

Bài

12 - 13 - ĐT03 - 14 - 15 - 16
tab4=

Bài

[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 17, NXBGD‎|17] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 18, NXBGD‎|18] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 19, NXBGD‎|19] - D9T04 - [[[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 20, NXBGD‎|20]
tab5=

Bài

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - ĐT05 - 26 - 27 - 28 - [Hóa học 10, Chương 5 Bài đọc thêm (tt), NXBGD‎|ĐT05]]
tab6=

Bài

29 - ĐT06 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
tab7=

Bài

36 - 37 - 38 - ĐT07 - 39
sel=1

}}

[[Thể loại: Hóa học 10, Chương 3 Bài đọc thêm]

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.