Hóa học 10, Chương 6 Bài 30, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 30: LƯU HUỲNH

I. VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Hai dạng thù hình của lưu huỳnh

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Lưu huỳnh tác dụng với kim loại và hiđro

2. Lưu huỳnh tác dụng với phi kim

IV. ỨNG DỤNG CỦA LƯU HUỲNH

V. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ SẢN XUẤT LƯU HUỲNH

{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: bt6= CHƯƠNG 6: bt7= CHƯƠNG 7: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - ĐT01 - 05 - 06
tab2=

Bài

07 - 08 - 09 - 10 - 11
tab3=

Bài

12 - 13 - ĐT03 - 14 - 15 - 16
tab4=

Bài

[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 17, NXBGD‎|17] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 18, NXBGD‎|18] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 19, NXBGD‎|19] - D9T04 - [[[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 20, NXBGD‎|20]
tab5=

Bài

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - ĐT05 - 26 - 27 - 28 - [Hóa học 10, Chương 5 Bài đọc thêm (tt), NXBGD‎|ĐT05]]
tab6=

Bài

29 - ĐT06 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
tab7=

Bài

36 - 37 - 38 - ĐT07 - 39
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.