Hóa học 10, Chương 6 Bài 33, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 33: AXIT SUNFURIC, MUỐI SUNFAT

I. AXIT SUNFURIC

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

a) Tính chất của dung dịch axit sunfuric loãng

b) Tính chất của axit sunfuric đặc

3. Ứng dụng

4. Sản xuất axit sunfuric

a) Sản xuất lưu huỳnh đioxit (SO_{{2}})

b)Sản xuất lưu huỳnh trioxit (SO_{{3}})

c) Hấp thụ (SO_{{3}} bằng H _{{2}}SO_{{4}}

II. MUỐI SÙNAT. NHẬN BIẾT ION SUNFAT

1. Muối sunfat

2. Nhận biết ion sunfat


{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: bt6= CHƯƠNG 6: bt7= CHƯƠNG 7: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - ĐT01 - 05 - 06
tab2=

Bài

07 - 08 - 09 - 10 - 11
tab3=

Bài

12 - 13 - ĐT03 - 14 - 15 - 16
tab4=

Bài

[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 17, NXBGD‎|17] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 18, NXBGD‎|18] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 19, NXBGD‎|19] - D9T04 - [[[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 20, NXBGD‎|20]
tab5=

Bài

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - ĐT05 - 26 - 27 - 28 - [Hóa học 10, Chương 5 Bài đọc thêm (tt), NXBGD‎|ĐT05]]
tab6=

Bài

29 - ĐT06 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
tab7=

Bài

36 - 37 - 38 - ĐT07 - 39
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.