Hóa học 10, Chương 6 Bài 32, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 32: HIĐRO SUNFUA, LƯU HUỲNH ĐIOXIT, LƯU HUỲNH TRIOXIT

A. HIĐRO SUNFUA

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính axit yếu

2. Tính khử mạnh


II. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ

B. LƯU HUỲNH ĐIOXIT


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Lưu huỳnh đioxit là oxit axit

2. Lưu huỳnh đioxit là chất khử và chất oxi hóa

a) Lưu huỳnh đioxit là chất khử

b) Lưu huỳnh đioxit là chất oxi hóa

III. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ LƯU HUỲNH ĐIOXIT

1. Ứng dụng

2. Điều chế lưu huỳnh đioxit

C. LƯU HUỲNH TRIOXIT

I. TÍNH CHẤT

II. ỨNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT

{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: bt6= CHƯƠNG 6: bt7= CHƯƠNG 7: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - ĐT01 - 05 - 06
tab2=

Bài

07 - 08 - 09 - 10 - 11
tab3=

Bài

12 - 13 - ĐT03 - 14 - 15 - 16
tab4=

Bài

[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 17, NXBGD‎|17] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 18, NXBGD‎|18] - [[Hóa học 10, Chương 4 Bài 19, NXBGD‎|19] - D9T04 - [[[[Hóa học 10, Chương 4 Bài 20, NXBGD‎|20]
tab5=

Bài

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - ĐT05 - 26 - 27 - 28 - [Hóa học 10, Chương 5 Bài đọc thêm (tt), NXBGD‎|ĐT05]]
tab6=

Bài

29 - ĐT06 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
tab7=

Bài

36 - 37 - 38 - ĐT07 - 39
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.