Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 2 Bài 14, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 2: VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

BÀI 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935

I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1933

1. Tình hình kinh tế

2. Tình hình xã hội

II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT - NGHỆ TĨNH

1. Phong trào cách mạng 1930 - 1931

2. Xô Viết - Nghệ Tĩnh

3. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam

4. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931

III. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1935

1. Cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng

2. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (3 - 1935)


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01

Liên kết đến đây