Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Cao trào trong phim vs ? trong bài giảng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

"... sắp xếp kịch bản theo nguyên tắc, 3 phút có một cao trào nhỏ, 5 phút có một cao trào trung bình và 10 phút có một cao trào lớn để người xem bị cuốn hút vào phim..."[1]

"... tổ chức bài giảng theo nguyên tắc, ? phút có một cao trào nhỏ, ? phút có một cao trào trung bình và ? phút có một cao trào lớn để người học bị cuốn hút vào giờ học..."

Chú ý: Theo Bruno Hourst, trong cuốn "J'aide mon enfant à mieux apprendre": Thời gian tập trung trung bình của một người trưởng thành là 12 phút (Chú ý này lượm được từ 1 post của anh Nguyen Khanh Trung)