Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Thuyết đa trí tuệ và giáo dục

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • Theory of multiple intelligences (en.wikipedia.org)
  • Ứng dụng lý thuyết trí tuệ đa nhân tố của Howard Gardner vào việc tìm hiểu các loại hình trí tuệ của học sinh tiểu học (ihs.org.vn)
  • 9 loại trí thông minh (dayhocintel.net)
  • Thuyết đa trí tuệ (webtretho.com)
  • 7 loại hình thông minh (vnthuquan.net)
  • Các loại hình thông minh (toilaai.vn))

Liên kết đến đây