Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp trung học phổ thông môn Vật lí

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phần I: ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

I. VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 1. Những kết quả bước đầu của việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá
 2. Những mặt hạn chế của hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá
 3. Một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế của việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

II. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRUNG HỌC

III. ĐỔI MỚI CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 1. Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học
 2. Chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực
 3. Định hướng chuẩn đầu ra về phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông

IV. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

 1. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm chú trọng phát triển năng lực của HS
 2. Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học

V. ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

 1. Đánh giá theo năng lực
 2. Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS
 3. Định hướng xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực HS

Phần II: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1. Xác định các năng lực chung cốt lõi và chuyên biệt của môn Vật lí cấp THPT

2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học vật lí nhằm hướng tới những năng lực chung cốt lõi và chuyên biệt của môn học

Phần III: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 1. Mục tiêu kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực
 2. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực
 3. Hướng dẫn biên soạn câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của các chủ đề trong chương trình GDPT hiện hành