Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp trung học phổ thông môn Toán

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

LỜI GIỚI THIỆU

DANH MỤC NHỮNG TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt Ý nghĩa
CNTT Công nghệ thông tin
CT Chương trình
CTGD Chương trình giáo dục
CTGDPT Chương trình giáo dục phổ thông
ĐG Đánh giá
GĐĐĨ Giáo dục và Đào tạo
GDPT Giáo dục phổ thông
GV Giáo viên
HS Học sinh
KQHT Kết quả học tập
KT, KN Kiến thức, kĩ năng
KTĐG Kiểm tra, đánh giá
NL Năng lực
PPDH Phương pháp dạy học
PT Phổ thông
SGK Sách giáo khoa
SGV Sách giáo viên
THCS Trung học cơ sở
THPT Trung học phổ thông
TNKQ Trắc nghiệm khách quan

PHẦN THỨ NHẤT: ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KLỀM TRA, ĐẢNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

I. VÀI NÉT VÈ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRƯNG HỌC PHỔ THÔNG

II. ĐỔI MỚI CÁC YÊU TỐ CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 1. Một số quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục trung học
 2. Những định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
 3. Mối quan hệ giữa năng lực với kiến thức, kĩ năng, thái độ

III. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

 1. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm chú trọng phát triển năng lực của học sinh
 2. Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học

IV. ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích học tập của HS. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin, giải thích thực trạng việc đạt mục tiêu giáo dục, tìm hiểu nguyên nhân, ra những quyết định sư phạm giúp HS học tập ngày càng tiến bộ.

 1. Một số yêu cầu đối với kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
 2. Đánh giá theo năng lực
 3. Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
 4. Định hướng xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh

PHẦN THỨ HAI: DẠY HỌC TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

Nhìn chung, dạy học toán theo định hướng hình thành và phát triển NL người học đến nay đang còn là vấn đề mới, đang thảo luận và còn chưa có những nghiên cứu sâu, đủ để có thể làm sáng tỏ về vấn đề nàỵ.

Sơ bộ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về dạy học theo định hướng phát triển NL người học, xin xem trong Phụ lục 1

Để giúp GV tiếp cận vấn đề, trong khuôn khổ của lần tập huấn này, dưới đây chúng tôi xin trình bày một số nội dung cơ bản, liên quan.

1. XÁC ĐỊNH CÁC NĂNG LỰC CHUNG, CỐT LÕI VÀ CHUYÊN BIỆT CỦA MÔN TOÁN

Xem chi tiết: Xác định các năng lực chung, cốt lõi và chuyên biệt của môn toán

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC NHẰM HƯỚNG TỚI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

PHẦN THỨ BA: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC

KT, ĐG KQHT của HS ở nước ta theo định hướng hình thành và phát triển NL người học đến nay còn là vấn đề mới, đang bàn thảo và chưa có nhiều kết quá nghiên cứu sâu, đủ để có thể làm sáng tỏ. Vì thế, ở đây chúng tôi chỉ có thể trình bày sơ bộ về một số điểm chính yếu liên quan đến chủ đề này.

1. GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC

 1. Quan niệm về đánh giá trong giáo dục
 2. Mục tiêu kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực
 3. Đôi nét về phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá môn Toán theo định hướng năng lực

2. HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN CÂU HỎI/BÀI TẬP GẮN VỚI ĐỜI SỐNG THỰC TIỄN

3. HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC CỦA CÁC CHỦ ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH

4. XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA MINH HOẠ

PHẦN THỨ TƯ: TỔ CHỨC THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN VỂ ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHẢT TRIỂN NĂNG LỰC

PHỤ LỤC

TÀI LIÊU THAM KHẢO

Rss.jpg
Mời bạn đón đọc các bài viết tiếp theo bằng cách đăng kí nhận tin bài viết qua email hoặc like fanpage Thuvienkhoahoc.com để nhận được thông báo khi có cập nhật mới.