Giải tích 12, Chương 1 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài 2: Cực trị của hàm số

1. Khái niệm cực trị của hàm số[sửa]

ĐỊNH NGHĨA

CHÚ Ý

2. Điều kiện để hàm số đạt cực trị[sửa]

ĐỊNH LÍ 1

CHÚ Ý

3. Điều kiện đủ để hàm số đạt cực trị[sửa]

ĐỊNH LÍ 2

QUY TẮC 1

Ví dụ 1

H1

Ví dụ 2

ĐỊNH LÍ 3


QUY TẮC 2


Ví dụ 3

H2

Câu hỏi và bài tập

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.