Giải tích 12 nâng cao, Chương 2 Bài 4, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 4: SỐ E VÀ LÔGARIT TỰ NHIÊN

1. Lãi kép định kì liên tục và số e

H1

Ví dụ 1

Ví dụ 2

2. Lôgarit tự nhiên

H2

Ví dụ 3


Câu hỏi và bài tập


Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4: