Giải tích 12, Chương 3 Bài 1, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

BÀI 1: NGUYÊN HÀM

1. Khái niệm nguyên hàm

ĐỊNH NGHĨA

CHÚ Ý

Ví dụ 1

H1

ĐỊNH LÍ 1

Ví dụ 1

2. Nguyên hàm của một số hàm thường gặp

Ví dụ 3

3. Một số tính chất cơ bản của nguyên hàm

ĐỊNH LÍ 2

Ví dụ 4

H3

Câu hỏi và bài tập

Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.