Giải tích 12 nâng cao, Chương 2 Bài 5, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 5: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

1. Khái niệm hàm số mũ và hàm số lôgarit

ĐỊNH NGHĨA

2. Một số giới hạn liên quan đến hàm số mũ và hàm số lôgarit

H1

ĐỊNH LÍ 1

3. Đạo hàm của hàm số mũ và hàm số lôgarit

a) Đạo hàm của hàm số mũ

ĐỊNH LÍ 2

Ví dụ 1

H2

b) Đạo hàm của hàm số lôgarit

ĐỊNH LÍ 3

Ví dụ 2

H3

HỆ QUẢ

4. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số mũ và hàm số lôgarit

a) Hàm số y = a^{{x}}

H4

GHI NHỚ

b) Hàm số y = log_{{a}}x

H5

GHI NHỚ

Nhận xét


Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.