Giải tích 12 nâng cao, Chương 1 Bài 6, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài 6: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA MỘT SỐ HÀM ĐA THỨC

1. Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

2. Hàm số y = ax^{{3}} + bx^{{2}} + cx + d

Ví dụ 1

Điểm uốn của đồ thị

Ví dụ 2

3. Hàm số trùng phương y = ax^{{4}} + bx^{{2}} + c (a\neq 0)

Ví dụ 3

Ví dụ 4

CHÚ Ý

Câu hỏi và bài tập

Luyện tập

Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06‎ - 07‎ - 08‎ - BTC1

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.