Giải tích 12 nâng cao, Chương 4 Bài 3, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 3: DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC VÀ ỨNG DỤNG

1. Số phức dưới dạng lượng giác

a) Acgumen của số phức z \neq 0

b) Dạng lượng giác của số phức

2. Nhân và chia số phức dưới dạng lượng giác

3. Công thức Moa-vrơ (Moivre) và ứng dụng

a) Công thức Moa-vrơ

b) Ứng dụng vào lượng giác

c) Căn bậc hai của số phức dưới dạng lượng giác

Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.