Giải tích 12 nâng cao, Chương 1 Bài 8, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 8: MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP VỀ ĐỒ THỊ

1. Giao điểm của hai đồ thị

Ví dụ 1

Nhận xét

H1

2. Sự tiếp xúc của hai đường cong

ĐỊNH NGHĨA

Ví dụ 2

H2

Ví dụ 2

CHÚ Ý

Ví dụ 4

Câu hỏi và bài tập

Luyện tập


Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06‎ - 07‎ - 08‎ - BTC1

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.