Giải tích 12, Bài đọc thêm - Tính lồi lõm và điểm uốn của đường cong, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

TÍNH LỒI, LÕM VÀ ĐIỂM UỐN CỦA ĐƯỜNG CONG

1. Tính lồi lõm của đồ thị

Định nghĩa

Định lí

Ví dụ 1

2. Điểm uốn của đồ thị

Định nghĩa

Định lí

Ví dụ 2

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Bài tập trắc nghiệm khách quan

Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4: