Giải tích 12 nâng cao, Chương 2 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

1. Khái niệm lũy thừa với số mũ thực

Ví dụ 1

GHI NHỚ

Ví dụ 1

H1

2. Công thức lãi kép

Ví dụ 3

H2

Câu hỏi và bài tập

Luyện tập


Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.