Giải tích 12, Chương 1 Bài 5, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài 5: ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

1. Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang[sửa]

ĐỊNH NGHĨA 1

ĐỊNH NGHĨA 2

Ví dụ 1

Ví dụ 2

2. Đường tiệm cận xiên[sửa]

ĐỊNH NGHĨA 3

Ví dụ 3

CHÚ Ý

Ví dụ 4

Câu hỏi và bài tập

Luyện tập

Câu hỏi và bài tập

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.