Giải tích 12 nâng cao, Chương 1 Bài 7, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ

1. Hàm số y = {\frac  {ax+b}{cx+d}}

Ví dụ 1

H1

Nhận xét

2. Hàm số y ={\frac  {ax^{{2}}+bx+c}{a'x+b'}}

Ví dụ 2

Ví dụ 3

Câu hỏi và bài tập

Luyện tập


Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06‎ - 07‎ - 08‎ - BTC1

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.