Giải tích 12 nâng cao, Chương 2 Bài 7 , NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 7: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT

1. Phương trình cơ bản

Ví dụ 1

H1

Ví dụ 2

H2

2. Một số phương pháp giải phương trình mũ và lôgarit

a) Phương pháp đưa về cùng cơ số

Ví dụ 3

Ví dụ 4

H3

Ví dụ 5

b) Phương pháp đặt ẩn phụ

H4

Ví dụ 7

H5

c) Phương pháp lôgarit hóa

Ví dụ 8

d) Phương pháp sử dụng đồng biến hay nghịch biến của hàm số

Ví dụ 9

Câu hỏi và bài tập


Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.