Giải tích 12 nâng cao, Chương 2 Bài 3, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 3: LÔGARIT

1. Định nghĩa và ví dụ

ĐỊNH NGHĨA 1

Ví dụ 1


CHÚ Ý

Ví dụ 2

H1

H2

2. Tính chất

a) So sánh hai lôgarit cùng cơ số

ĐỊNH LÍ 1

H3

HỆ QUẢ

Ví dụ 3

b) Các quy tắc tính lôgarit

ĐỊNH LÍ 2

CHÚ Ý

HỆ QUẢ

Ví dụ 4


3. Đổi cơ số của lôgarit

ĐỊNH LÍ 3

HỆ QUẢ 1

HỆ QUẢ 2

Ví dụ 5

H6

Nhận xét

4. Lôgarit thập phân và ứng dụng

ĐỊNH NGHĨA 2

Ví dụ 6

Ví dụ 7

Ví dụ 8

H7

Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.