Giải tích 12 nâng cao, Chương 2 Bài đọc thêm - Sử dụng máy tính bỏ túi để tính lũy thừa và lôgarit, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ví dụ 1

Ví dụ 2

Ví dụ 3

Ví dụ 4


Em có biết

Lôgarit trong một số công thức đo lường

a) Độ pH trong hóa học

b) Độ chấn động trong địa lí

c) Độ to nhỏ của âm

Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4: