Giải tích 12, Chương 4 Bài 1, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC

Bài 1: Số phức

1. Khái niệm số phức

2. Biểu diễn hình học số phức

3. Phép cộng và phép trừ số phức

a) Tổng của hai số phức

b) Tính chất của phép cộng số phức

c) Phép trừ hai số phức

d) Ý nghĩa hình học của phép cộng và phép trừ số phức

4. Phép nhân hai số phức

a) Tích của hai số phức

b) Tính chất của phép nhân số phức

5. Số phức liên hợp và môđun của số phức

a) Số phức liên hợp

b) Môđun của số phức

6. Phép chia cho số phức khác 0

Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.