Giải tích 12 nâng cao, Bài đọc thêm - Tính gần đúng căn bậc n của một số thập phân bằng máy tính bỏ túi, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ví dụ 1

Ví dụ 2

Ví dụ 3

Ví dụ 4

Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4: