Giải tích 12 nâng cao, Chương 2 Bài 1, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

BÀI 1: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỈ

1. Lũy thừa với số mũ nguyên

a) Lũy thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm

ĐỊNH NGHĨA 1

Ví dụ 1

Ví dụ 2

b) Tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên

ĐỊNH LÍ 1

H2

HỆ QUẢ 1

HỆ QUẢ 2

HỆ QUẢ 3

2. Căn bậc n và lũy thừa với số mũ hữu tỉ

a) Căn bậc n

Nhận xét

Một số tính chất của căn bậc n

Ví dụ 3

H4

b) Lũy thừa với số mũ hữu tỉ


ĐỊNH NGHĨA 3

Ví dụ 4

Ví dụ 5

Câu hỏi và bài tậpGiải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.