Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Bài tập

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sinh học Đại cương MIT 7.013
 Giờ  CN  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  Thứ 7
 0              
 1              
 2              
 3            17  
 4  16            
 5    11,16,| 9  11,9  11,16,9  11,16,9  11,16,9  ,16,9
 6              
 7              
 8  18            18
 9  18            18
 10  18            18
 11  18            18
 12  18            
 13              
 14              
 15              
 16  6    6    6    6
 17  6  6  6  6  6  6  6
 18  6    6    6    6
 19  22    22    22  19  
 20  02, 12,18, 6,10, 9  12,18  02, 12,18, 6,10  12 ,18  02, 12,18,6,10  12,18  02, 12,18,1,6,10,15
 21  11,18            11,18
 22  18,10        20  20  18,
 23  18, 23  23  23  23  23  20, 23  18,20,10,23

Bảng đánh giá nhiệm vụ từng cá nhân[sửa]

  • Danh mục các nhiệm vụ của học viên
  • Từng cá nhân, và lớp trưởng theo dõi bảng đánh giá này và tự điền dấu X sau khi thực hiện xong nhiệm vụ. Hàng ngang là số hiệu từng học viên và cột dọc là số thứ tự nhiệm vụ trong danh mục.
Sinh học Đại cương MIT 7.013
Chuẩn bị
 #  01  02  06  12  15  16  17  18  19  20  22  23
 1  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 2  x  x  x  x  x  x    x  x  x  x
 3  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 4  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 5  x  x    x  x  x  x  x  x  x  x  x
 6  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
 7  x  x  x  x      x  x  x  x    x
Tuần 1
 1                        
 2                        
 3                        
 4                        
Tuần 2
 1                        
 2                        
 3                        
 4                        
Tuần 3
                         

Liên kết đến đây