Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Dấu của tam thức bậc hai

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tam thức bậc hai

 • Tam thức bậc hai (Đa thức một ẩn & Bậc cao nhất của ẩn là 2)
  • Ví dụ & phản ví dụ
 • Nghiệm của tam thức bậc hai

Dấu của tam thức bậc hai

 • Đặt vấn đề: Với x = 10 không tính giá trị của biểu thức f(10), hãy cho biết giá trị của f(10) dương hay âm? Tổng quát câu hỏi với giá trị x bất kì?
 • Thông báo, dấu của tam thức phụ thuộc vào dấu của delta và hệ số a. Phụ thuộc như thế nào --> định lí sau đây ...
 • Định lí về dấu của tam thức bậc hai (trình bày, không chứng minh)
 • Ví dụ mở đầu
 • Câu hỏi đào sâu
  • Điền vào bảng
  • Các trường hợp đặc biệt: tam thức luôn dương/âm; không âm/không dương với mọi x
 • Nhận xét/Hệ quả
 • Ví dụ
 • BTVN

TIẾT 2

Bất phương trình bậc hai

 • Định nghĩa
 • Cách giải
  • Xét dấu tam thức vế trái
  • Từ bảng xét dấu ==> giá trị x cần tìm
 • Ví dụ 1: Các bpt đơn giản (đúng dạng)
 • Ví dụ 2: Mở rộng (dạng thương/tích của các nhị thức & tam thức)
 • BTVN

Phụ lục

Δ a Dấu của f(x)
- +
x  |
-------------------------------------------------------------------------------
f(x)|                      ?
0 +
x  |                    -b/2a
-------------------------------------------------------------------------------
f(x)|             ?        0             ?      
+ +
x  |            x1                 x2
-------------------------------------------------------------------------------
f(x)|      ?     0         ?         0        ?
- -
x  |
-------------------------------------------------------------------------------
f(x)|                      
0 -
x  |
-------------------------------------------------------------------------------
f(x)|                      
+ -
x  |
-------------------------------------------------------------------------------
f(x)|