Thể loại:Nguyễn Cao Luân

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nguồn cấp Atom của “Thể loại:Nguyễn Cao Luân”

Luân Nguyễn

Biên tập viên của Ruy băng tím

Nghiên cứu sinh, phòng Sinh học Phân tử & Tế bào, Phân khoa Khoa học cao cấp về Vật chất, Khoa Khoa học, Đại học Hiroshima, Nhật Bản.

Nguồn cấp Atom của “Thể loại:Nguyễn Cao Luân”