Hình học 12 nâng cao, Chương 1 Bài 1, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 1: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG

BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN

1. Khối đa diện, khối chóp, khối lăng trụ

2. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện

  CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
  CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
  CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài

01‎ - 02‎ - 03‎ - 04‎ - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.