Hình học 12 nâng cao, Chương 1 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: PHÉP ĐỐI XỨNG QUA MẶT PHẲNG VÀ SỰ BẰNG NHAU CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN

1. Phép đối xứng qua mặt phẳng

2. Mặt phẳng đối xứng của một hình

3. Hình bát diện đều và mặt phẳng đối xứng của nó

4. Phép dời hình và sự bằng nhau của các hình

a) Định nghĩa phép dời hình

b) Một số ví dụ về phép dời hình

c) Định nghĩa hai hình bằng nhau


  CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
  CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
  CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài

01‎ - 02‎ - 03‎ - 04‎ - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.