Hình học 12 nâng cao, Chương 2 Bài 1, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 2: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN

BÀI 1: MẶT CẦU, KHỐI CẦU

1. Định nghĩa mặt cầu

2. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng

3. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng

4. Diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu

Khái niệm về mặt cầu và thể tích khối cầu

Các công thức


  CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
  CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
  CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.