Hình học 12 nâng cao, Chương 3 Bài 3, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

1. Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng

2. Một số ví dụ

3. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

4. Một số bài toán về tính khoảng cách

  CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
  CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
  CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.