Hình học 12 nâng cao, Chương 3 Bài 1, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI 1: HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

1. Hệ trục tọa độ trong không gian

Thuật ngữ và kí hiệu

2. Tọa độ của vectơ

3. Tọa độ của điểm

4. Liên hệ giữa tọa độ vectơ và tọa độ hai điểm mút

5. Tích có hướng của hai vectơ

Tính chất của tích có hướng

Ứng dụng của tích có hướng

a) Tính diện tích hình bình hành

b) Tính diện tích khối hộp

6. Phương trình mặt cầu

  CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
  CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
  CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.