Hình học 12 nâng cao, Chương 1 Bài 4, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 4: THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN

1. Thế nào là thể tích của một khối đa diện

2. Thể tích của khối hộp chữ nhật

3. Thể tích của khối chóp

4. Thể tích của khối lăng trụ

  CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
  CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
  CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài

01‎ - 02‎ - 03‎ - 04‎ - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.