Hình học 12 nâng cao, Chương 2 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY

1. Định nghĩa

2. Một số ví dụ

  CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
  CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
  CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài

01‎ - 02‎ - 03‎ - 04‎ - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.