Hình học 12 nâng cao, Chương 2 Bài 4, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 4: MẶT NÓN, HÌNH NÓN VÀ KHỐI NÓN

1. Định nghĩa mặt nón

2. Hình nón và khối nón

3. Khái niệm về diện tích hình nón và thể tích khối nón

  CHƯƠNG 1:KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
  CHƯƠNG 2:MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
  CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.