Thành viên:Nguyenthephuc/Note: Cách giảng dạy để học sinh tự học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Việc rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu của dạy học và là một trong các dấu hiệu của phương pháp dạy học tích cực.

  • Cái cần thông báo đầu tiên trước giờ học: mục tiêu của giờ học (Hoạt động phải có mục đích ...)
  • Chú trọng các loại kiến thức về "Cách tạo ra kiến thức" (Tri thức phương pháp ...)
  • Kiến thức và kĩ năng làm việc độc lập (Học trên lớp, ở nhà, trong lab,...) ...
  • Kiến thức và kĩ năng làm việc với nhóm (Tự học không có nghĩa là học một mình) ...
  • Hướng dẫn/Gợi ý/Chỉ dẫn cách tìm kiếm kiến thức qua tài liệu, sách tham khảo, internet,...

Tham khảo[sửa]