Giải tích 12 nâng cao, Chương 2 Bài 6 , NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài 6: HÀM SỐ LŨY THỪA

1. Khái niệm hàm số lũy thừa

CHÚ Ý

2. Đạo hàm của hàm số lũy thừa

ĐỊNH LÍ

Ví dụ 1

H1

Ví dụ 2

3. Vài nét về sự biến thiên và đồ thị của hàm số lũy thừa

Câu hỏi và bài tập

Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06‎ - 07‎ - 08‎ - BTC1