Giải tích 12 nâng cao, Bài đọc thêm - Tính gần đúng tích phân và khái niệm tổng tích phân, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tính gần đúng tích phân và khái niệm tổng tích phân

1. Tính gần đúng tích phân

2. Khái niệm tổng tích phân


Em có biết: Nguồn gốc của nguyên hàm và tổng tích phân


Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4: