Giải tích 12 nâng cao, Chương 2 Bài đọc thêm - Sự tăng trưởng (hay suy giảm) mũ, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Sự tăng trưởng (hay suy giảm) mũ?

2. Chu kì bán hủy (bán rã) của chất phóng xạ

Câu hỏi và bài tập


Em có biết. Ước tính dân số Việt Nam
Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4: