Giải tích 12 nâng cao, Chương 4 Bài đọc thêm - Căn bậc n của số phức, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Câu hỏi và bài tập ôn chương 4

Bài tập trắc nghiệm khách quan

Câu hỏi và bài tập ôn cuối năm

Hướng dẫn giải, đáp số các bài tập


Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4: