Sinh học 10 - Phần ba - Chương 1 Bài 23, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 23: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT

I. QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP

II. QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI

1. Phân giải prôtêin và ứng dụng

2. Phân giải pôlisaccarit và ứng dụng

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.