Sinh học 10 - Phần hai - Chương 4 Bài 18, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 4: PHÂN BÀO

BÀI 18: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

I. CHU KÌ TẾ BÀO

II. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

1. Phân chia nhân

2. Phân chia tế bào chất

III. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.