Sinh học 10 - Phần một Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: CÁC GIỚI SNH VẬT

I. GIỚI VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI 5 GIỚI

1. Khái niệm giới

2. Hệ thống phân loại 5 giới

II. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI

1. Giới khởi sinh (Monera)

2. Giới Nguyên sinh (Protista)

3. Giới Nấm (Fungi)

4. Giới Thực vật (Plantae)

5. Giới Động vật (Animalia)

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.